Thursday, November 29, 2007

bhava Shankara desika me saranam...

1 comment:

Anonymous said...

karunavarunalaya palaya mameh
bhavasagara dukhkha vidunahridam
rachayaakhiladarsanatattvavidam
bhava sankara desika me saranam